Oznaka: jahačicin

jahačicin ili jahačičin

Kako se piše jahačicin ili jahačičin? Ispravni oblik je jahačicin. Pravilno se piše jahačicin. Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin. Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin). Primeri: Mislim […]