Oznaka: greški

grešci ili greški

Kako se piše grešci ili greški?Prema srpskom pravopisu pravilno je grešci.Imenica u nominativu glasi greška. U dativu i lokativu jednine reči greška dolazi do sibilarizacije (slovo k prelazi u slovo c ispred slova i).PadežjedninamnožinaNominativgreškagreškeGenitivgreškegrešakaDativgrešcigreškamaAkuzativgreškugreškeLokativgrešcigreškamaVokativgreškogreškeInstrumentalgreškomgreškamaPrimeri u rečenicama:Ovo je priča o njenoj grešci.Da li si saznao njegovu priču o grešci koja se stalno ponavlja?Sve je ovo bila […]