netreba ili ne treba

Kako se piše netreba ili ne treba?

Pravilno je napisati ne treba.

Kada želimo da gradimo odrični oblik nekog glagola, koristićemo odričnu rečcu ne.

Odrična rečca ne se prema pravilima srpskog pravopisa i gramatike uvek piše odvojeno od glagola uz koji stoji.

Ovako izgrađen odrični oblik glagola u rečenici vrši funkciju predikata.

Primeri u rečenici:

Ne treba da vas brine ovaj podatak.

Rekoše mi da ne treba da donosim više materijala, imaju dovoljno.