Oznaka: jašu

jašući ili jahajući

Kako se piše jašući ili jahajući? Ispravan oblik glasi jašući. Glagolski prilog sadašnji gradi se od 3. lica množine prezenta i nastavka –ći. S obzirom na to da oblik prezenta 3. lica množine glagola jahati  glasi  jašu, onda je logično da glagolski prilog sadašnji ima oblik jašući. Primeri: Jašući razmišlјao je o rečima koje je malopre […]