krojačicin ili krojačičin

Kako se piše krojačicin ili krojačičin?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše samo krojačicin.

Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin.
Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).

Primeri u rečenicama:

Moram otići do krojačicinog stana, zaboravila sam nešto.

Da li je ovo krojačicin auto? Sigurno je tu i radnja.

Pogledala sam krojačicine radove, nisu loši.