kraljičin ili kraljicin

Kako se piše kraljičin ili kraljicin?

Prema srpskom pravopisu pravilno se piše kraljičin.

Pravilo nalaže da se kod imenica koje se završavaju na –ica, prisvojni pridev završava na –ičin.
Međutim, izuzetak su one imenice koje koje pred sufiksom –ica imaju slovo č. Razlog ovog odstupanja je izbegavanje udvajanja sloga či (jahačičin, prodavačičin).

Primeri u rečenicama:

Danas je priređena zabava povodom kraljičinog rođendana.

Gledali smo kraljičinu kolekciju nakita.

Ovo je sigurno kraljičina sestra, iste su.