knjizi ili knjigi?

Kako se piše knjizi ili knjigi?

Ispravno je samo knjizi.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.

Primeri:

Moraću da proverim šta piše u knjizi o tome.
Kakvi su tvoji utisci o toj knjizi?
Marija mi je pričala o knjizi koju je pročitala.