klopci ili klopki?

Kako se piše klopci ili klopki?

U dativu i lokativu jednine ispravno je samo klopci. Međutim , oblik klopki je ispravan kada je u pitanju genitiv množine imenice klopka.
Kod imenica koje se završavaju na –ka, -ga, -ha u dativu i lokativu jednine dolazi do prelaza k, g, h u c, z, s.
Ova glasovna promena se naziva sibilarizacija.

Primeri:

Bespomoćan je, nalazi se u klopci.
Jurila sam miša ceo dan, napokon je u klopci.
Pričao mi je o klopci koju je napravio za miševe.