klijent ili klient?

Kako se piše klijent ili klient?

Ispravno je samo klijent.
Pisanje suglasnika j umnogome zavisi od susednih glasova u reči.
Tako ćemo ovaj glas pisati između samoglasnika i-a, i-e, i-u. Postoje neki primeri koji su izuzetak kao npr: arhiepiskop, iako, poliedar i dr.
Takođe, suglasnička grupa kt se u internacionalizmima razbija umetanjem vokala a. Međutim, kada je u pitanju ovaj primer, oblik klijent je običniji od oblika klijenat, koji se gotovo i ne može čuti u govoru.

Primeri:

Naša firma nastoji da klijent uvek bude zadovoljan.
Zadovoljstvo naših klijenata je naš najveći uspeh.
Na koji način dobijate nove klijente?