jašući ili jahajući

Kako se piše jašući ili jahajući?

Ispravan oblik glasi jašući.

Glagolski prilog sadašnji gradi se od 3. lica množine prezenta i nastavka –ći. S obzirom na to da oblik prezenta 3. lica množine glagola jahati  glasi  jašu, onda je logično da glagolski prilog sadašnji ima oblik jašući.

Primeri:

Jašući razmišljao je o rečima koje je malopre izgovorio.

Sve vreme gledao je u kuću jašući na konju.

Da li si uživala jašući na konju i posmatrajući taj divni pejzaž?