bestraga ili bez traga?

Kako se piše bestraga ili bez traga?

Piše se i jedno i drugo.

Bez traga je predloško-padežna konstrukcija. Koristi se u doslovnom značenju.
Bestraga je prilog. Nastao je srastanjem dve reči (bez + traga). U nastaloj reči (beztraga) izvršena je glasovna alternacija Jednačenje suglasnika po zvučnosti, u kojoj zvučno Z, pod uticajem bezvučnog T, prelazi u svoj bezvučni parnjak S. Ove dve reči su i akcenatski objedinjene. Dobijena reč ima novo (pomereno) značenje.

Primeri:

Prošle godine je nestao bez traga i glasa, i niko ga više nije video.
Iako je pas prljavih šapa skočio na mene, majica mi je ostala bez traga.
Iako je bio bez traga, nastavio je da istražuje taj zločin.
Ova krema mi je bez traga uklonila bubuljice.
Nakon večere smo se strašno posvađali i oterala sam ga bestraga.
Ako ove nedelje ne padne kiša, sav kukuruz će otići bestraga.
Bila sam vrlo uznemirena jer je sav moj trud da savladam svoj strah otišao bestraga.
Danas smo na času analizirali frazeologizam bestraga mu glava